Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Uw studieclub werkt met en verwerkt persoonsgegevens.

Hoe wij hier mee omgaan kunt u lezen door de volgende link te volgen:

Privacy Statement SCS West-Brabant